Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel.: (22) 234 77 50 fax: (22) 825 37 19
Zarejestruj się on-line

Program studiów

P-STR: Strategie biznesowe i dopasowanie strategiczne

Sposób zaliczenia: Z
 
ECTS: 2


Nazwa przedmiotu Praktyka audytu IT
Wymiar Wykład 4h
Charakterystyka przedmiotu

Przedstawienie charakterystyki współczesnego audytu wewnętrznego, jego celów, zadań, funkcji oraz metodyki działania. 
1) Podstawy metodyki audytu. 
2) Audyt systemów informatycznych. 
3) Audyt bezpieczeństwa systemów informatycznych. 
4) Audyt legalności oprogramowania. 

Literatura:  
1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r., Nr 249, poz. 2104) 
2. Rozporzadzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania audytu wewnetrznego (Dz. U. z 2008 r., Nr 66, poz. 406) 
3. Rozporzadzenie Ministra Finansów w sprawie trybu sporządzania oraz wzoru sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni (Dz. U. z 2008 r., Nr 61, poz. 378) 
4. Standardy audytu wewnetrznego w JSFP (Dz. Urz. Min. Fin. z 2006 r., Nr 7, poz. 56) 
5. Karta audytu wewnetrznego w JSFP (Dz. Urz. Min. Fin. z 2006 r., Nr 9, poz. 70) 
6. Kodeks etyki audytora wewnetrznego w JSFP (Dz. Urz. Min. Fin. z 2006 r., Nr 9, poz. 70) 
7. Standardy ISACA (Information Systems Audit and Control Association) 
8. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.2001.128.1402 ze zm.) 
9. Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o swiadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. 2002.144.1204 ze zm.) 
10. Rozporzadzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2005r. w sprawie podstawowych wymagan bezpieczeństwa teleinformatycznego (Dz. U. 2005.171.1433) 
11. Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2005. 196. 1631 ze zm.), 
12. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002.101.926 ze zm.) 
13. Ustawa z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002.76.694) 
14. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadac urzadzenia i systemy informatyczne służace do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004.100.1024) 
15. PN-ISO/IEC 17799:2007, Technika informatyczna - Techniki bezpieczenstwa - Praktyczne zasady zarzadzania bezpieczenstwem informacji, 
16. PN-ISO/IEC 27001:2007, Technika informatyczna, Techniki bezpieczenstwa, Systemy zarzadzania bezpieczeństwem informacji, Wymagania, 
17. PN-I-13335-1:1999, Technika informatyczna, Wytyczne do zarzadzania bezpieczenstwem systemów informatycznych, Pojecia i modele bezpieczenstwa systemów informatycznych, 
18. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim (Dz. U. 2006. 90.631 ze zm.) Artur Piaszczyk, Audyt wewnetrzny, 2004 r. 
19. Rafał Krzemien, Kazimiera Winiarska, Audyt wewnetrzny w pytaniach i odpowiedziach, 2004 r. 
20. Zarzadzanie ryzykiem w sektorze publicznym, podręcznik wdrożenia systemu zarzadzania ryzykiem w administracji publicznej w Polsce, Wydawca: Ministerstwo Finansów, 
21. (http://www.mf.gov.pl/index.php?const=7&dzial=461&wysw=4&sub=sub3&PortalMF=4f108f99fb254bdee67d204af84b5cd5)

Uwagi:

 

Chcesz otrzymywać broszurę informacyjną o studiach lub przesłać zgłoszenie ?

House of skills
Inprogress
Instytut
Zarządzanie IT
LeaderShip Center
SJSI
NASZ ADRES
  • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  • Politechnika Warszawska
  • ul. Nowowiejska 15/19 pok. 518
  • 00-665 Warszawa