Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel.: (22) 234 77 50 fax: (22) 825 37 19
Zarejestruj się on-line

Zasady studiowania

Zasady studiowania

 

 • Organizacja zajęć:

  Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele (ok. 2 zjazdy w miesiącu), w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej (ul. Nowowiejska 15/19). 

  Program studiów obejmuje 228 godzin zajęć i trwa dwa semestry. Zajęcia podzielone są na przedmioty. Oprócz wykładów przewidziano znaczną ilość zajęć praktycznych laboratoryjnych i projektowo-warsztatowych

 • Zasady studiowania: 

  Ogólne zasady studiowania reguluje Regulamin Studiów Podyplomowych w PW, uchwalony przez Senat PW uchwałą nr 371/XLVII/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku.

 • Warunki ukończenia studiów:

  Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów, w tym zaliczenie wszystkich zajęć praktycznych (laboratoryjnych i projektowo-warsztatowych) oraz zdanie wszystkich egzaminów. Nie ma ogólnej pracy końcowej ani egzaminu końcowego dotyczących całych studiów. 

  Absolwenci studiów otrzymują wydane przez Politechnikę Warszawską świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w danym zakresie.

 • Uczestnictwo w zajęciach:

  Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa. Obecność na zajęciach laboratoryjno-projektowych jest obowiązkowa w zakresie niezbędnym do zaliczenia zajęć. Usprawiedliwianie nieobecności na zajęciach potrzebne jest tylko wtedy, gdy nieobecność uniemożliwiła zaliczenie zajęć laboratoryjno-projektowych. W takiej sytuacji wyznaczany jest indywidualnie sposób zaliczenia tych zajęć.

 • Kontrola wyników nauczania:

  Do zaliczenia przedmiotu potrzebne jest zaliczenie zajęć laboratoryjno - projektowych i zdanie egzaminu (jeśli jest). 

  W każdym semestrze organizowane są egzaminy - 3 egzaminy w pierwszym semestrze oraz 2 egzaminy w drugim semestrze. Dodatkowy zjazd poprawkowy odbywa się na zakończenie edycji Studiów. Egzaminy mają formę testów, pytania obejmują całość przedmiotu. Na egzaminach można korzystać z materiałów dydaktycznych: książek i notatek; nie wolno natomiast korzystać z komputerów, telefonów komórkowych itp.

 • Ocena z przedmiotu: 

  W przypadku przedmiotów egzaminacyjnych oceną końcową z przedmiotu jest ocena z egzaminu. 
  Dla pozostałych - ocena zajęć laboratoryjno-projektowych (ocena wyliczana jest ze średniej z ocen za zaliczenie poszczególnych bloków zajęć). 

  Stosowana jest akademicka skala ocen: 2 (niedostateczna), 3 (dostateczna), 3,5 (dość dobra), 4 (dobra), 4,5 (ponad dobra), 5 (bardzo dobra).

Chcesz otrzymywać broszurę informacyjną o studiach lub przesłać zgłoszenie ?

House of skills
Inprogress
Instytut
Zarządzanie IT
PTI
LeaderShip Center
SJSI
NASZ ADRES
 • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
 • Politechnika Warszawska
 • ul. Nowowiejska 15/19 pok. 518
 • 00-665 Warszawa