Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa, tel.: (22) 234 77 50 fax: (22) 825 37 19
Zarejestruj się on-line

Zasady studiowania

Zasady studiowania

Organizacja zajęć

Zajęcia prowadzone są w soboty i niedziele (ok. 2 zjazdy w miesiącu), w Gmachu Elektroniki Politechniki Warszawskiej (ul. Nowowiejska 15/19). 

Studiów obejmują ok. 220 godzin zajęć i trwają dwa semestry. Zajęcia podzielone są na przedmioty. Oprócz wykładów przewidziano znaczną ilość zajęć praktycznych laboratoryjnych i projektowo-warsztatowych
 

Regulamin studiów podyplomowych

Ogólne zasady studiowania reguluje Regulamin Studiów Podyplomowych w PW, uchwalony przez Senat PW uchwałą nr 371/XLVII/2011 z dnia 23 listopada 2011 roku, zmieniony Uchwałą nr 74/XLIX/2017 z dnia 22/03/2017 zmieniająca uchwałę nr 371/XLVII/2011 Senatu PW w sprawie uchwalenia Regulaminu Studiów Podyplomowych w Politechnice Warszawskiej.
 

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich przedmiotów, w tym zaliczenie wszystkich zajęć praktycznych (laboratoryjnych i projektowo-warsztatowych) oraz zdanie wszystkich egzaminów. Nie ma ogólnej pracy końcowej ani egzaminu końcowego dotyczących całych studiów. 
 

Dyplom

Absolwenci studiów otrzymują wydane przez Politechnikę Warszawską świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych Zarządzanie zasobami IT.
 

Uczestnictwo w zajęciach

Obecność na wykładach nie jest obowiązkowa, ale zdecydowanie zalecana. Jeśli z jakiegoś powodu nie możecie wziąć udziału w zajęciach, umożliwiamy udział w nich wraz z następną edycją.
 

Kontrola wyników nauczania

W każdym semestrze organizowane są egzaminy - 3 egzaminy w pierwszym semestrze oraz 2 egzaminy w drugim semestrze. Dodatkowy zjazd poprawkowy odbywa się na zakończenie edycji Studiów. Egzaminy mają formę testów, pytania obejmują całość przedmiotu. Na egzaminach można korzystać z materiałów dydaktycznych: książek i notatek; nie wolno natomiast korzystać z komputerów, telefonów komórkowych itp. Nie wolno natomiast przeszukiwać materiałów w sposób zautomatyzowany!
 

Ocena z przedmiotu

Oceną końcową z przedmiotów egzaminacyjnych jest ocena z egzaminu. 

Stosowana jest akademicka skala ocen: 2 (niedostateczna), 3 (dostateczna), 3,5 (dość dobra), 4 (dobra), 4,5 (ponad dobra), 5 (bardzo dobra).

Chcesz otrzymywać broszurę informacyjną o studiach lub przesłać zgłoszenie ?

House of skills
Inprogress
Instytut
Zarządzanie IT
LeaderShip Center
SJSI
NASZ ADRES
  • Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
  • Politechnika Warszawska
  • ul. Nowowiejska 15/19 pok. 518
  • 00-665 Warszawa